Op de werkzaamheden van advocaten is de Wwft van toepassing voor zover zij advies geven of bijstand verlenen op de volgende gebieden:

  • belastingrecht
  • aan-/verkoop van onroerende zaken
  • beheren van gelden
  • oprichten/beheren rechtspersonen
  • aan-/verkoop ondernemingen
  • ingeval en voor zover een advocaat optreedt in naam en voor rekening van een cliënt bij enigerlei financiële transactie of onroerende zaaktransactie.

De verplichtingen die voor advocaten uit de Wwft voortvloeien, houden kort gezegd in (1) dat zij erop toezien dat cliënten zich vóór aanvang van de dienstverlening identificeren; en (2) dat zij ongebruikelijke geldtransacties melden.

ad 1: Identificatieplicht

Op grond van de Wwft dient identificatie van onze cliënten vóór aanvang van de dienstverlening plaats te vinden:

  • bij rechtspersonen: de persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt dient zich te legitimeren. Er wordt een fotokopie van het geldige legitimatiebewijs gemaakt en het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel wordt geraadpleegd om de bevoegdheid van de contactpersoon na te gaan;
  • bij natuurlijke personen: u dient zich in persoon te legitimeren en wij dienen een fotokopie te maken van uw geldige legitimatiebewijs.

Bij aanvang van onze werkzaamheden zal u gevraagd worden bovengenoemde gegevens te verstrekken.

ad 2: Ongebruikelijke transacties

De Wwft verplicht ons om ongebruikelijke financiële transacties te melden. Ongebruikelijke transacties zijn:

  • transacties in cheques of contanten van € 15.000,– of meer (of bedragen net onder de meldgrens); of
  • transacties die aanleiding geven te veronderstellen dat ze verband kunnen houden met witwassen of financiering van terrorisme.
Onze
rechtsgebieden