Doordat onze advocaten regelmatig worden aangesteld als curator of bewindvoerder zien zij uw positie vanuit diverse kaders. Daarnaast kunnen zij u adviseren en voor u procederen op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid.

Faillissementen

Mr. drs. S. Visser en mr. drs. P.A. Visser worden regelmatig door de Rechtbank aangesteld als curator of bewindvoerder. Informatie over de ontwikkelingen in het faillissement wordt vermeld in openbare verslagen, die worden gedeponeerd bij de griffie. De openbare verslagen in faillissementen van rechtspersonen vindt u in het Centraal Insolventieregister van de Rechtspraak. Het eerste verslag wordt dertig dagen na faillietverklaring gepubliceerd. De volgende verslagen volgen om de drie maanden.

Vordering in een faillissement

Indien u een vordering heeft in een faillissement, verzoeken wij u uw vordering ter verificatie in te dienen, onder overlegging van de daarbij behorende bewijsstukken. Zonder deze bewijsstukken kan de vordering niet worden opgenomen op de lijst van crediteuren. De curator zal dan het verzoek inschrijven op de lijst van crediteuren. U ontvangt na het indienen van uw vordering een bevestiging dat de vordering is geplaatst op de lijst. Met deze bevestiging kan de BTW over de openstaande facturen bij de Belastingdienst worden teruggevraagd.

Verdere informatie over uw vordering ontvangt u, indien en zodra bij de afwikkeling van het betreffende faillissement, erkenning (verificatie) van de vordering aan de orde komt. Dat wil zeggen wanneer naast voldoening van de preferente vorderingen, zoals van de Belastingdienst en het UWV, betaling van enig bedrag aan concurrente (gewone) crediteuren in zicht komt.

Tussentijdse informatie over de ontwikkelingen in het faillissement wordt, behoudens in de openbare verslagen, niet gegeven omdat dit een te grote belasting van de curatoren en hun medewerkers oplevert. Dit brengt kosten met zich mee die in mindering zouden komen op het aan de crediteuren uit te keren bedrag.

Online indienen van vorderingen (voorkeur)

Het is mogelijk uw vordering in te dienen via de website. Daarvoor gebruikt u het formulier op deze pagina. Mochten er naar aanleiding van het gebruik van de website vragen en/of opmerkingen zijn, dan kan contact worden opgenomen met de betreffende curator.

Per e-mail indienen van vorderingen

Het is mogelijk uw vordering per e-mail in te dienen, onder overlegging van de onderliggende facturen, opdrachtbevestigingen, overeenkomsten, correspondentie, algemene voorwaarden, et cetera. Geef in het onderwerp de naam van het betreffende faillissement aan en sluit de bijlagen bij (in PDF of tekstverwerker). U kunt dit mailen naar: faillissementen@mglaw.nl

Per post indienen van vorderingen

Het indienen van vorderingen per gewone post is ook mogelijk. Brieven daartoe kunnen worden gericht aan de betreffende curator aan het adres:

Postbus 25006
3001 HA Rotterdam

Indien ervoor wordt gekozen om de vordering per gewone post ter verificatie in te dienen, dient rekening te worden gehouden met een langere termijn waarbinnen zal worden bevestigd dat de vordering is geplaatst op de lijst van voorlopige crediteuren, dan wanneer dit online gebeurt. Tevens dient u daarbij kopieën van de onderliggende stukken die aan de vordering ten grondslag liggen, naar de curator te zenden. Hierbij dient u te denken aan: facturen, opdrachtbevestigingen, overeenkomsten, correspondentie, algemene voorwaarden, et cetera.

Indien een crediteur aanspraak maakt op een voorrecht of enige vorm van zekerheidsrechten (pandrechten, eigendomsvoorbehoud, zekerheidsrecht, etc.), dan dient dit specifiek aan de betreffende curator te worden opgegeven. Deze mogelijkheid bestaat zowel via de online indiening van de vordering, per e-mail of door middel van een brief per gewone post.

De curator heeft tot het moment dat er eventueel een verificatievergadering plaatsvindt het recht om op een eventuele voorlopige erkenning terug te komen.

Faillissementsmedewerker:
Mw. C.A. Visser-Den Uil
cavisser@mglaw.nl
tel: 010-4776777
aanwezig: di en do

Faillissementsmedewerker:
Dhr. G.B. Brugman
gbrugman@mglaw.nl
tel: 010-4776777

Onze
rechtsgebieden