Alle advocaten zijn ingeschreven bij de Orde van Advocaten. Moree Gelderblom is ingeschreven bij de KVK onder nummer 24495223. Het BTW nummer is NL004938720B01. 

Onze advocaten staan geregistreerd op de volgende rechtsgebieden.

mr. drs. S.O. Voogt L.L.M. staat geregistreerd op arbeidsrecht;

mr. P.N. Langstraat staat geregistreerd op letselschade en verzekeringsrecht;

mr. drs. S. Visser staat geregistreerd op ondernemingsrecht, insolventierecht, strafrecht en personen- en familierecht;

mr. A.J.C. van Bemmel staat geregistreerd op personen- en familierecht, arbeidsrecht;

mr. drs. M.C. van Meppelen Scheppink staat geregistreerd op ruimtelijk bestuursrecht en ambtenarenrecht (militairen);

mr. drs. P.A. Visser staat geregistreerd op ondernemingsrecht, insolventierecht en algemene praktijk;

mr. H.R. Flipse staat geregistreerd op vastgoedrecht, bouwrecht, erfdienstbaarheden en erfpacht;

mr. M.J. Goedhart staat geregistreerd op huurrecht en verbintenissenrecht;

mr. P. Leemans staat geregistreerd op letselschade;

mr. D.M. Uithol staat geregistreerd op letselschade;

mr. H. Romijn staat geregistreerd op arbeidsrecht;

Mr. Van der Schee staat geregistreerd op bouwrecht;

Mr. de Jongste staat geregistreerd op burgerlijk recht (algemeen) en het letselschaderecht.

mr. M. Voogt staat geregistreerd op arbeidsrecht’

 

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Ten behoeve van de advocaten is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij HDI Gerling Verzekeringen N.V. (Westblaak 14, 3012 KL Rotterdam). 

Op alle aan ons verleende opdrachten en door ons verrichte diensten en overige werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Rotterdam onder nummer 5/2002. Onze algemene voorwaarden bevatten een aansprakelijkheidsbeperking.

Moree Gelderblom Advocaten hanteert de kantoorklachtenregeling die van toepassing is op elke overeenkomst van opdracht die tussen haar en de cliënt wordt gesloten.

Geschillen over de dienstverlening van de maatschap -inclusief alle declaratiegeschillen-, die niet intern kunnen worden opgelost, worden behandeld en beslist door de Geschillencommissie Advocatuur Consumenten (voor cliënten die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf) of de Geschillencommissie Advocatuur Zakelijk (voor cliënten die handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf), hierna: “Geschillencommissie”. Geschillen worden door de Geschillencommissie behandeld overeenkomstig de voor de Geschillencommissie geschreven reglementen. Een afschrift van het van toepassing zijnde reglement wordt op eerste verzoek kosteloos toegezonden. De reglementen zijn ook te vinden op de website van Moree Gelderblom Advocaten en van de Geschillencommissie Advocatuur: www.degeschillencommissie.nl. Klik hier voor het regelement voor consumenten en hier voor het reglement voor zakelijke geschillen.

De uitspraken van Geschillencommissie worden door de maatschap als bindend aanvaard. Uitspraken van de Geschillencommissie zullen conform de beslissing van de Geschillencommissie worden uitgevoerd.

De cliënt heeft altijd de keuze om een geschil niet aan de Geschillencommissie, maar aan de rechter voor te leggen. De cliënt is gedurende een maand nadat door de cliënt is medegedeeld dat het geschil aan de Geschillencommissie  wordt voorgelegd, bevoegd te kiezen voor beslechting van het geschil door de rechter. Indien het geschil aan de rechter wordt voorgelegd, zal het geschil uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam, behoudens het recht van de maatschap om als eisende partij het geschil aan de rechter van de woonplaats van de opdrachtgever voor te leggen.

 

Moree Gelderblom Advocaten is a civil law partnership of private limited liability companies. All assignments carried out and all work done by us are subject to our general terms and conditions of Moree Gelderblom Advocaten, which are filed with the District Court of Rotterdam under number 5/2002 and are available at www.mglaw.nl. Our general terms and conditions include a limitation of liability clause.

Onze
rechtsgebieden